Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Żłobek

 

 

  Żłobek "MALINOWE SKRZATY" - ul. Irysowa 7/1

                       

         

Żłobek "MALINOWE SKRZATY" - ul. Łokietka 238

     

1. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

2. Placówka pracuje w godzinach od 7:00 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy żłobka może być wydłużony za dodatkową odpłatnością.

4. Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Dyrektor placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy żłobka podawane będą do wiadomości rodziców. Ewentualne przerwy nie zwalniają rodziców od opłaty czesnego za cały miesiąc.
6. Nabór do żłobka odbywa się przez cały rok.
7. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. W przypadku, gdy liczba kandydatów do żłobka przekracza liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź urlopowania dziecka.

10. Czesne oraz opłata za wyżywienie pobierane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

11. Opłata za pobyt dziecka w placówce, składa się z trzech części:
• wpisowego, które jest opłatą jednorazową, płatną przy zgłoszeniu dziecka do żłobka ,
• opłaty stałej – czesnego, w ramach której placówka zapewnia  zajęcia dla dzieci  z języka angielskiego, logorytmiki oraz rytmiki 
(koszt ustala Dyrektor na dany rok),

 • opłaty za wyżywienie –  na zasadzie cateringu (wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor na dany rok), zasady odpłatności:
a) stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu  x ilość dni roboczych w danym miesiącu,
b) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu placówki minimum tego samego dnia do godziny 7:30,

 

 Placówka przeznaczona  jest dla dzieci w wieku od 5m-cy do 3 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 4 lat (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.7 pkt.2)
 

 

                                                                                                

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Sportowo-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Malinowe Skrzaty" z siedzibą ul. Irysowa 5/1 i 7/1, 30-411 Kraków lub Żłobek „Malinowe Skrzaty” z siedzibą ul. Łokietka 238 31-283 Kraków. 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.