Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1.Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej: ,,Polityką”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej Sportowo-Artystycznego Niepublicznego Przedszkola i Żłobku "Malinowe Skrzaty" (zwanej dalej: ,,Stroną”) dostępnej pod adresem  http://www.malinoweskrzaty.przedszkolna.net/ (zwanych dalej: „Użytkownikami”).

2.Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które są pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii lub bezpośrednio od nich.

§ 2

Administrator danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony jest Bożena Matławska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ,,Bożena Matławska BM SPORT”, pod adresem Kraków (30-411), ul. Irysowa 5/1, NIP: 8471208974, REGON: 365862724.

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych z Administratorem można kontaktować się z wykorzystaniem następujących danych adresowych: numer telefonu: 502471130.,                                                                          adres e-mail: bmwf@op.pl .

§ 3

Zakres przetwarzania danych osobowych

1.Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkownika w ramach Strony, w szczególności czas spędzony na Stronie, wyszukiwania, liczbę wyświetlonych podstron, daty i źródła wizyt.

2.Na Stronie podane zostały adresy,  adresy e-mail oraz numery telefonów pod którymi Użytkownik może kontaktować się z poszczególnymi placówkami.

3.Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w korespondencji, która jest do niego kierowana wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów w jakich korespondencja została wysłana.

4.Rozmowy telefoniczne nie są rejestrowane. Numer telefonu oraz dane osobowe podane podczas rozmowy telefonicznej mogą być przetwarzane wyłącznie jeżeli wymaga tego załatwienie sprawy, której rozmowa dotyczy.

5.Dane osobowe o których mowa w ust. 1 mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

 

§ 4

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

1.Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:

a)tworzenia statystyk wykorzystania usług oferowanych przez Stronę, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony oraz dostosowywania zawartości Strony do preferencji użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”));

b)udzielania odpowiedzi na pytania i prowadzenia korespondencji z Użytkownikami. Podstawą przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

c)dochodzenia wzajemnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§ 5

Dobrowolność udostępnienia danych

1.Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 3 jest dobrowolne, ale niezbędne do kontynuowania korespondencji.

2.Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 4 jest dobrowolne, ale może być niezbędne do załatwienia sprawy, której rozmowa dotyczy.

3.Podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 jest dobrowolne. Użytkownik może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania Strony bez udostępniania Administratorowi danych. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony.

§ 6

Uprawnienia Użytkowników

1.Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z tym, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.Użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, a także do otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).

3.Użytkownik ma prawo żądać sprostowania danych osobowych, które go dotyczą (art. 16 RODO).

4.Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych, które go dotyczą (art. 17 RODO).

5.Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, które go dotyczą (18 RODO).

6.Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia danych, które go dotyczą (art. 20 RODO).

7.Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (art. 21 RODO).

8.Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na następujący adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 7

Odbiorcy danych osobowych

1.Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane bądź udostępnione osobom trzecim, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawnymi.

2.Dane mogą być powierzone w szczególności następującym kategoriom osób trzecich:

a)podmiotom świadczącym usługi informatyczne;

b)pracownikom Administratora.

3.Dane Użytkowników nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 8

Okres przechowywania danych osobowych

1.Dane osobowe Użytkowników podane w celach wskazanych w § 3 ust. 3 i 4  będą przechowywane do czasu realizacji celów korespondencji bądź rozmowy telefonicznej lub do czasu wycofania zgody, chyba że przepisy prawa będą przewidywać dłuższy okres ich przetwarzania.

2.Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do czasu ich wygaśnięcia. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku dane te mogą być przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów związanych z ich gromadzeniem, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa i tworzenie statystyk związanych z ruchem na Stronie.

§ 9

Wykorzystanie plików cookies

1.Strona może gromadzić danych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

2.Strona może gromadzić pliki cookies:

a)stałe – pliki, które zostają zachowane na czas określony w ustawieniach plików cookies, chyba, że Użytkownik wcześniej je usunie;

b)sesyjne - pliki tymczasowe, które wygasają po zamknięciu przeglądarki.

3.Dane wykorzystuje się w celu gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, tworzenie statystyk oraz dostosowanie treści do preferencji Użytkowników.

4.Informacje uzyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników. 

5.Użytkownik ma możliwość dokonania zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej. W ten sposób Użytkownik może również zablokować określone rodzaje plików cookies i innych technologii. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z opcji dostępnych w ustawieniach lub preferencjach.

6.Użytkownik może także korzystać ze strony w trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

7.Korzystanie ze Strony z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii (bez zmiany odpowiednich us oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie plików cookies i podobnych technologii.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, przez informację zamieszczoną na Stronie.

2.Polityka w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01.09.2020r.

 

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny