Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt Unijny Żłobek ul. Solskiego 11/3U

                                              

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Bożena Matławska BM SPORT w partnerstwie z W3A.PL Sp. z o.o. pn. „Malinowe Skrzaty – Twój żłobek w Krakowie”.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,  Zasięg terytorialny Projektu – województwo małopolskie, miasto Kraków. Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 30.11.2020 r.

1. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie szans na podjęcie zatrudnienia uczestników projektu wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w terminie: 01.07.2019 r. - 30.11.2020 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. GD stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji .opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Są to osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Krakowa zgodnie z KC. Rodzice/opiekunowie prawni to osoby, których dzieci w wieku do lat 3 wcześniej nie były objęte opieką w formie zinstytucjonalizowanej. Wnioskodawca dopuszcza udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością .ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością .intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi. W razie potrzeby ww. osobom zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie i opieka. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów prawnych.

Zatem wśród 24 rodziców/opiekunów prawnych grupę docelową będą stanowić:

 1. 12 osób poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy ,w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie DZ lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. 12 osób pracujących, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, a także osoby będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Kryteria formalne dla rodziców/opiekunów:

- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Krakowa oraz pełnią prawną opiekę nad

dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 1. Kryteria preferencyjne:
 1. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 2. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim (źródło weryfikacji :zaświadczenie i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 3. Osoby z rodzin o niskich dochodach określone .w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.17.07.2012 [Dz.U.2012.823](źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach) 0pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 4. Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3 r.ż.(źródło weryfikacji :oświadczenie rodzica)
  0 pkt-NIE; 1 pkt–TAK
 5. Osoby niepełnosprawne (źródło weryfikacji: oświadczenie i orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu) 0 pkt-NIE;1 pkt –TAK
 6. Kobiety (źródło weryfikacji: kwestionariusz osobowy) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK

Skala oceny: 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK Rekrutacja i promocja projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi dot. promocji EFS.

 

 

 1. REKRUTACJA – DOKUMENTY:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Zgody na przeważanie danych osobowych

3. Kwestionariusz osobowy

4. Oświadczenie o przynależności do Grupy Docelowej

Dokumenty są dostępne do pobrania poniżej.

 

 1. PLANOWANE EFEKTY:

W ramach proj. zaplanowano objęcie wsparciem 24 osoby (rodzice/op.pr.), które na dzień przystąpienia do projektu pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Ponadto są to osoby zamieszkujące na

terenie Krakowa.

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak:

1. Adaptacja pomieszczeń i placu zabaw,

2. Zakup wyposażenia do żłobka,

3. Bieżące funkcjonowanie żłobka.

Okres realizacji projektu przewidziano na 17 miesięcy, w tym 15 miesięcy bieżącego funkcjonowania placówki.

 

Ogólna wartość projektu: 359 997,60 w tym wartość dofinansowania UE wynosi 305 980,96 zł

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Utworzono dnia 12.12.2019, 00:37

Umowa uczestnictwa

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:19

Oświadczenie uczestnika Projektu

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:19

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:18

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:17

Oświadczenie dot. grupy docelowej

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:17

Formularz rezygnacji

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:16

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:16

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Sportowo-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Malinowe Skrzaty" z siedzibą ul. Irysowa 5/1 i 7/1, 30-411 Kraków lub Żłobek „Malinowe Skrzaty” z siedzibą ul. Łokietka 238 31-283 Kraków. 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.