Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt Unijny Żłobek ul. Solskiego 11/3U

                                              

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Bożena Matławska BM SPORT w partnerstwie z W3A.PL Sp. z o.o. pn. „Malinowe Skrzaty – Twój żłobek w Krakowie”.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,  Zasięg terytorialny Projektu – województwo małopolskie, miasto Kraków. Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.01.2021 r.

1. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie szans na podjęcie zatrudnienia uczestników projektu wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w terminie: 01.07.2019 r. - 31.01.2021 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. GD stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji .opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Są to osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Krakowa zgodnie z KC. Rodzice/opiekunowie prawni to osoby, których dzieci w wieku do lat 3 wcześniej nie były objęte opieką w formie zinstytucjonalizowanej. Wnioskodawca dopuszcza udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością .ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością .intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi. W razie potrzeby ww. osobom zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie i opieka. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów prawnych.

Zatem wśród 24 rodziców/opiekunów prawnych grupę docelową będą stanowić:

 1. 12 osób poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy ,w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie DZ lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. 12 osób pracujących, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, a także osoby będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Kryteria formalne dla rodziców/opiekunów:

- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Krakowa oraz pełnią prawną opiekę nad

dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

 1. Kryteria preferencyjne:
 1. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (źródło weryfikacji: zaświadczenie z PUP i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 2. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim (źródło weryfikacji :zaświadczenie i/lub oświadczenie) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 3. Osoby z rodzin o niskich dochodach określone .w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.17.07.2012 [Dz.U.2012.823](źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach) 0pkt-NIE; 1 pkt –TAK
 4. Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3 r.ż.(źródło weryfikacji :oświadczenie rodzica)
  0 pkt-NIE; 1 pkt–TAK
 5. Osoby niepełnosprawne (źródło weryfikacji: oświadczenie i orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu) 0 pkt-NIE;1 pkt –TAK
 6. Kobiety (źródło weryfikacji: kwestionariusz osobowy) 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK

Skala oceny: 0 pkt-NIE; 1 pkt –TAK Rekrutacja i promocja projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi dot. promocji EFS.

 

 

 1. REKRUTACJA – DOKUMENTY:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Zgody na przeważanie danych osobowych

3. Kwestionariusz osobowy

4. Oświadczenie o przynależności do Grupy Docelowej

Dokumenty są dostępne do pobrania poniżej.

 

 1. PLANOWANE EFEKTY:

W ramach proj. zaplanowano objęcie wsparciem 24 osoby (rodzice/op.pr.), które na dzień przystąpienia do projektu pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Ponadto są to osoby zamieszkujące na

terenie Krakowa.

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak:

1. Adaptacja pomieszczeń i placu zabaw,

2. Zakup wyposażenia do żłobka,

3. Bieżące funkcjonowanie żłobka.

Okres realizacji projektu przewidziano na 17 miesięcy, w tym 15 miesięcy bieżącego funkcjonowania placówki.

 

Ogólna wartość projektu: 359 997,60 w tym wartość dofinansowania UE wynosi 305 980,96 zł

DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W BIURZE PROJEKTU - UL. IRYSOWA 5/1  LUB

W ŻŁOBKU "MALINOWE SKRZATY" UL. SOLSKIEGO 11/3U

W GODZ. 8.00 - 12.00

(PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY NA NR 502471130)

WAŻNE!

Żłobek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dostęp do placówki publicznymi środkami transportu oraz dogodny dojazd z różnych kierunków samochodem. W bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajduje się parking z ok. 15 miejscami postojowymi. Placówka zlokalizowana jest na poziomie parteru. Na zewnątrz przed wejściem do placówki znajduje się podjazd dla wózków, a wewnątrz lokalu brak jest barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość w trakcie wypełniania dokumentów rekrutacyjnych skorzystać z pomocy personelu Beneficjenta oraz z usług dostępowych takich jak asystent osoby z niepełnosprawnością czy tłumacz języka migowego. Możliwe jest również pobranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony internetowej dostosowanej w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tj. możliwość użycia czytnika strony, zmiany rozmiaru tekstu, możliwość nawigacji klawiaturą, podświetlane linki, możliwość zmiany kontrastu

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Utworzono dnia 12.12.2019, 00:37

Umowa uczestnictwa

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:19

Oświadczenie uczestnika Projektu

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:19

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:18

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:17

Oświadczenie dot. grupy docelowej

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:17

Formularz rezygnacji

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:16

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 23.09.2019, 10:16

 

                                                                         

  

     

      

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny